Retur til forskerstøttesiden Fundingkalender - Det Humanistiske Fakultet  

Guidelines for ansøgning af eksterne midler på Humaniora.

Bemærk at de interne deadlines i nedenstående oversigt er vejledende og udelukkende går på budgetgodkendelse. Store ansøgningsrunder og hvert enkelt institut kan have særlige frister.

Kontakt altid din institutleder og budgetmedarbejder så snart du overvejer at søge.

Opslag Anøgnings
frist
Dage til
intern dealine
på SDU
Dage til
deadline

VILLUM via VELUX Fonden - Klimaundervisning

VILLUM fonden har åbnet en pulje på 30 mio.kr. til ansøgninger inden for Klimaundervisning.
Der kan ansøges om mellem 100.000 kr. og 2,5 mio.kr.

Ansøgningerne er færdigbehandlet til bevilling i marts 2022.

Informationsmøder (online) i juni og august 2021
Der bliver afholdt tre infomøder (online) for potentielle ansøgere og andre interesserede. Det første afholdes onsdag den 23. juni 2021 kl.14.00-15.30. De næste to infomøder afholdes i august 2021 og datoer udmeldes senere på fondens hjemmeside.

Er du interesseret i at deltage eller høre mere om infomøderne, så send en mail med dit fulde navn og e-mail til kontaktperson Ole Laursen på denne e-mail: oll@veluxfoundations.dk 

Fonden støtter klimaundervisning kendetegnet ved:

  • Den har et fokus på klimaforandringer, klimatilpasning, reduktion af drivhusgasser og løsninger på udfordringer, skabt af klimaforandringerne
  • Den er undersøgende, virkelighedsnær og gerne handlingsorienteret.
  • Den har et naturfagligt indhold, men er tværfaglig eller flerfaglig og inddrager både naturfaglige, samfundsfaglige og humanistiske elementer. 
  • Den fremmer handlelyst, innovation og handlekompetence og modvirker et dystopisk fremtidsbillede, der skaber angst og apati hos børn og unge.
  • Der er en høj grad af elevinddragelse i læreprocesserne

Læs grundigt klimaundervisningsopslaget samt vejledning til ansøgning og budget via dette link: https://veluxfoundations.dk/da/opslag-klimaundervisning 

Mon 01-Nov-2021 Passed 4

Horizon Europe – Global Challenges

Cluster 4 – Digital, Industry and Space
HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-07:  Increased robotics capabilities demonstrated in key sectors Projekter skal integrere nye robotteknologier i løsninger, der er i stand til autonomt at overtage farlige, kedelige og beskidte job, eller som er i stand til at udføre opgaver ud over menneskelige muligheder i en række innovative applikationer i nøglesektorer, eller som er i stand til at nå det niveau af re-aktivitet, fleksibilitet og tilpasningsevne og naturlig forståelighed, der kræves for glat og gavnlig menneske-robot såvel som robot-robot samarbejde og interaktion. Det er nødvendigt at inddrage SSH-ekspertise for at forbedre menneskelig robotinteraktionsdesign, adfærdsmæssig forståelighed af robotinteraktion og -handling, især i nye serviceapplikationer, og for at give ekspertise om pålidelighed og acceptabilitet af mennesker, der påvirker på designfasen.
Deadline: 21. november 2021
Link til den fulde call-tekst

Sun 21-Nov-2021 12 24

Horizon Europe – Global Challenges

HORIZON-CL3-2022-FCT-01-03: Enhanced fight against the abuse of online gaming culture by extremists
En voksende problemstilling relateret til radikalisering er onlinespilkulturen. Tidligere undersøgelser har ikke vist nogen sammenhæng mellem videospil og vold, men terror- og spileksperter hævder imidlertid, at fora og chatrooms bruges som rekrutteringsværktøjer. Der er behov for forskning for at analysere brugen af onlinespilkultur og struktur af voldelige ekstremister såvel som deres modus operandi gennem videospilchatrum og fora. Denne tematik kræver i høj grad bidrag fra SSH-discipliner og SSH-eksperter for at sikre en reel impact af forskningsresultaterne.
Deadline: 23. november 2022
Link til den fulde call-tekst

Tue 23-Nov-2021 14 26

Horizon Europe – Global Challenges

Cluster 1 – Health
HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01 - Boosting mental health in Europe in times of change
Her efterspørges tværvidenskabelig forskning – herunder Samfundsvidenskab og humaniora, da det er vigtigt at overveje aspekter som adfærdsmønstre, stigma og sociale dynamikker samt forskellige socioøkonomiske, kulturelle og geografiske sammenhænge. Køn og kønsrelaterede teamtikker skal tages i betragtning. Det forventes, at ansøgninger anvender en patientcentreret tilgang, der ”empower” patienter, fremmer en åbenhed og dialogisk kultur mellem sundhedspersonale, patienter og deres pårørende.

Deadline: 1. februar 2022 (first stage), 6. september 2022 (second stage)
Link til den fulde call-tekst

Tue 01-Feb-2022 84 96

VELUX Fonden – HUMpraxis 2021-2022

VELUX fondens HUMpraxis-opslag åbner sidst på året i 2021 dvs. november/december 2021.

Formuleringen af opslaget HUMpraxis og afgrænsning af områderne, som der kan søges indenfor vil stå på fondens hjemmeside efter sommerferien. Programleder Henrik Tronier forventer ikke, at opslaget og områderne vil blive grundlæggende forandret. Ved 2021-runden lagde fonden vægt på at fremme ligeværdigt samarbejde og vidensudveksling mellem forskere og praksisaktører inden for social-, aldrings- eller miljøområdet.
Læs mere om HUMpraxis fra sidste år 2020 og se bevillingsoversigt for HUMpraxis-projekter fra 2016-2020 via dette link: https://veluxfoundations.dk/da/humanvidenskab-og-praksis

Mon 21-Feb-2022 104 116

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder henvender sig til talentfulde, yngre forskere der ved ansøgningsfristen udløb, inden for de seneste 8 år har opnået ph.d.-grad eller har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med den f.eks. positiv adjunkturbedømmelse. Hvis du ikke er lektor eller lektorbedømt og søger midler til ph.d.’ere og postdocs som del af det samlede projekt, skal du redegøre for, hvordan vejledningen kan gennemføres.

Projektets varighed: maks. 4 år
Beløb: op til 4,3 mio.kr. ekskl. OH
DFF forventer at udmønte cirka 32 bevillinger i 2022

Link til opslag (læs om Sapere Aude side 12-13 i den danske og engelske version):
DFF-opslag: https://dff.dk/dff_e2020_f2021_dk.pdf
DFF-call: https://dff.dk/en/application/call_independent_research_2021_uk-1.pdf
Ansøgningsfrist: Onsdag den 23.marts 2022, kl.12.00 

Wed 23-Mar-2022 134 146

Horizon Europe – Global Challenges

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-09: Games and culture shaping our society

Udbredelsen af gaming vokser hurtigt. Selvom millioner af europæere spiller, er spillets indvirkning på den europæiske kultur og samfund såvel som på dens samhørighed og værdier ikke blevet undersøgt tilstrækkeligt. Forskning bør tage fat på disse ”gaps” i vores viden, som inkluderer mulige forskelle mellem aldersgrupper, køn og socioøkonomisk baggrund, den aktuelle situation i spilkendskab eller den digitale kløft. Spil er en form for kultur, hvor ny kommunikation og sprog såvel som nye kunstneriske udtryk udvikles især af yngre generationer. Der er dog begrænset viden om de potentielle fordele og mangler ved spil med hensyn til læring og kreativitet.
Deadline: 20. april 2022
Link til den fulde call-tekst

Wed 20-Apr-2022 162 174

Horizon Europe – Global Challenges

Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility
HORIZON-CL5-2022-D4-02-01: Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation
Projekter bør overveje social innovation i forhold til nye værktøjer, ideer og metoder, der fører til aktiv borgerinddragelse og modstandsdygtighed, og som drivkraft for social forandring, socialt ejerskab og ny social praksis.
Deadline: 24. januar 2023
Link til den fulde call-tekst

Tue 24-Jan-2023 441 453

NB Ovenstående oversigt indeholder kun de "store" ansøgningsrunder - der er langt flere fonde med relevans for Humaniora end listet ovenfor. Generelt gælder det imidlertid at den interne deadline ligger tilsvarende før den formelle deadline for at organisationen kan støtte op om ansøgningen bedst muligt.